Missie en Visie

Missie

GIDSnetwerk Waddinxveen wil mensen die een bijdrage willen leveren aan een gezonde lokale samenleving verbinden. Deze mensen met een verschillende achtergrond (bedrijfsleven, politiek, media, onderwijs, wetenschap, kerk, zorg, welzijn, kunst, cultuur, etc.) hebben samen de kracht om kansen te benutten en problemen aan te pakken. Het netwerk wil allereerst niet zélf hiervoor het initiatief nemen, maar bestaande organisaties stimuleren hun krachten te bundelen en ten volle te benutten. Dit doet het netwerk vanuit een christelijke/verbindende sociale bewogenheid. GIDSnetwerk Waddinxveen roept betrokken en ondernemende personen op om zich in te zetten voor de lokale samenleving, omdat ze gelooft in de samenleving (GIDS staat voor: ‘Geloven In De Samenleving’).

Achtergrond

Het lokale GIDSnetwerk is geïnitieerd door enkele Waddinxveners met een gemeenschappelijke christelijke visie die het als opdracht zien om een bijdrage te leveren aan het versterken van de lokale samenleving. Het netwerk wordt gevormd door lokale leiders ongeacht hun religieuze overtuiging.

Landelijk GIDSnetwerk

Ons lokale GIDSnetwerk maakt onderdeel uit van een landelijk netwerk. (GIDSnetwerk.nl) Alle lokale GIDSnetwerken worden, daar waar gewenst, ondersteund, geadviseerd en gefaciliteerd door de landelijke stichting GIDSnetwerk. Deze is in 2004 opgericht, als reactie op ongewenste situaties in veel gemeenten door o.a.: Drugs en vandalisme onder jongeren, jeugd- en langdurige werkloosheid, integratieproblemen in stadswijken en schrijnende eenzaamheid onder ouderen. Deze situaties leidden tot de vraag: ‘Wat zouden leiders aan deze problemen kunnen doen?’. GIDSnetwerk landelijk heeft de afgelopen jaren een veelheid aan initiatieven ontplooid en verbindingen gelegd met tal van organisaties. In de afgelopen jaren is geleidelijk aan dit initiatief gegroeid tot een aantal lokale GIDSnetwerken.

Visie

De overheid verschuift wettelijke uitvoeringstaken naar de lokale overheid en naar burgerinitiatieven. Er is daardoor een complex speelveld ontstaan van overheden, geldverstrekkers, zorgverzekeraars en zorgaanbieders. GIDSnetwerk Waddinxveen ziet het als haar grootste toegevoegde waarde om mensen in beweging te brengen en daadwerkelijk, met elkaar, deze uitdaging aan te gaan.

GIDSnetwerk Waddinxveen is er voor iedere Waddinxvener.

Samen leggen we de verbindingen om de samenleving sterker en vitaler te krijgen. Alles zal gericht zijn om individuen in hun kracht te zetten, voor hen zelf maar ook voor elkaar.

GIDSnetwerk Waddinxveen wil daarin haar rol en verantwoordelijkheid nemen nu er veranderingen op onze lokale samenleving afkomen waar nieuwe antwoorden op gevonden moeten worden.

GIDSnetwerk Waddinxveen wil stimuleren dat mensen in een kwetsbare situatie die een hulpvraag hebben worden geholpen.

GIDSnetwerk Waddinxveen organiseert hiertoe o.a. netwerkbijeenkomsten en neemt de stimulering en coördinatie van de reguliere GIDSnetwerk activiteiten en lokale projecten voor haar rekening.

De aanpak van GIDSnetwerk Waddinxveen functioneert zodra er een initiatiefnemer is die een probleem wil aanpakken, dat zodanig urgent is dat er voldoende draagvlak van burgers is om het probleem te kunnen oplossen. Deze initiatiefnemer neemt contact op met GIDSnetwerk Waddinxveen, om een cyclus op gang te brengen bestaande uit 4 stappen:

  • Signaleren van een probleemgebied;
  • Het organiseren van een event om partijen bij elkaar te brengen en in beweging te zetten;
  • Vastgestelde knelpunten worden aangepakt door projecten(activiteiten of programma´s);
  • Evalueren van de resultaten.

Een belangrijke input voor te signaleren probleemgebieden zijn gesprekken met burgemeester/wethouders, ambtenaren en lokale bestuurders op sleutelposities. Net zo belangrijk is het kennen en spreken van alle betrokkenen bij vrijwilligersorganisaties die op één of andere manier actief zijn in de gesignaleerde gebieden. Dit alles bij elkaar zorgt dat er niet alleen gepraat wordt maar actie wordt ondernomen door en voor Waddinxveners.

Kernwoorden zijn hierbij: verbinden, bewust worden, stimuleren en bewegen.